โปรแกรมเที่ยว ออสเตรีย • เช็ก • สโลวาเกีย

8 วัน 5 คืน (QR)

เมืองบราติสลาว่า – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองปราก – สะพานชาร์ล – ชมปราสาทปราก – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – มหาวิหารเซนต์ วิตุส – พระราชวังหลวง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – ย่านช่องทองโบราณ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิช – หมู่บ้านฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – เมืองซาลส์บวร์ก – ถนนเกไทรเดร้ – บ้านเกิดโมสาร์ท – เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – ถนนคาร์นเนอร์ – พระราชวังเชินบรุนน์ – อิสระช้อปปิ้งที่พาร์นดอฟ เอาท์เล็ท