โปรแกรมเที่ยวฝรั่งเศส  7 วัน 4 คืน (SQ)

เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์                    จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช – อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย