โปรแกรมเที่ยวฮ่องกง – จูไห่  3 วัน  2 คืน  (EK)

ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (เส้นทางเชื่อมต่อฮ่องกง-จูไห่) – ร้านยาสมุนไพรจีน  สวนหยวนหมิง – ร้านหยก – วัดผู่ถอ –  ร้านผ้าไหม – หวีหนี่ – ผ่านชมถนนคู่รัก – อิสระช้อปปิ้ง  วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว