โปรแกรมเที่ยวเมียนมาร์  3 วัน 2 คืน  (MAI)

เที่ยวย่างกุ้ง – หงสาวดี – ไจ๊โท – พระธาตุอินทร์แขวน 

สักการะเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เจดีย์ชเวดามอร์