โปรแกรมเที่ยว อิตาลี • ฝรั่งเศส • สวิตเซอร์แลนด์

8 วัน 5 คืน (SQ)

เที่ยวชม กรุงเบิร์น – อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น – บ่อหมี – ย่านมาร์กาสเซ – ถ่ายรูปกับนาฬิกาดาราศาสตร์ 800 ปี และส้อมยักษ์ – เมืองเวอเวย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – ชมวิวภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ขึ้นกระเช้าชมยอดเขากลาเซียร์ 3000 – The Peak Walk by Tissot – เมืองอินเทอลาเก้น – ถนน Hoheweg  – เมืองกรินเดอวาลด์ – ขึ้นกระเช้า Eiger Express ชมยอดเขาจุงฟราว – อุโมงค์น้ำแข็ง – อุโมงค์อัลไพน์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค – เมืองลูเซิร์น – กับ อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล – เขตเมืองเก่า – เมืองซูริค – จุดชมวิวลินเดอฮอฟ – ชมโบสถ์เซ็นท์ปีเตอร์ – มหาวิหารกลอสมุสเตอร์ – อิสระช้อปปิ้งถนนบาร์นฮอฟ